നീയെന്ന പർവ്വതം.ഖലീൽ ശംറാസ്.

മാറിമറിയുന്ന
ഓരോ കാലാവസ്ഥയിലും
ആടിയുലയാതെ
നിൽക്കുന്ന
ഒരു പർവ്വതം
പോലെ
സമൂഹത്തിലെ
മാറിമറിയുന്ന
പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്
നടുവിൽ
നീ നിലയുറപ്പിക്കുക.

Popular Posts