മരണത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നവർ.ഖലീൽശംറാസ്

നിശ്ചയമായ ഒരു
മരണത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള
ഒരുക്കമാണ്
മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം.
തികച്ചും സംതൃപ്തകരമായ
ഒരു ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ
സന്തോഷത്തോടെ
ഓരോ നിമിഷവും
മരണത്തെ സ്വാഗതം
ചെയ്യാൻ
ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നവരാണ്.
സംതൃപ്തിയില്ലാതെ
ജീവിക്കുന്നവർ
മരണത്തെ പേടിച്ചിരിക്കുന്നവരും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്