ആശയവിനിമയം.ഖലീൽശംറാസ്

നിശ്ശബ്ദതയോടെ
എളിമനിറഞ്ഞതും
അതികം ഉയരാത്തതുമായ
ശബ്ദത്തിൽ
ആശയവിനിമയം
നടത്തുക.
നിന്റെ ഉയർന്ന
ശബ്ദം
ശാന്തമായതും
പരസ്പരം സംതൃപ്തകരമായതുമായ
നല്ലൊരു
ആശയവിനിമയത്തിന്
മുന്നിൽ
തീർത്ത വിലക്കാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്