നിത്യപ്രണയം.ഖലീൽശംറാസ്

നിനക്ക് നിത്യപ്രണയം
ഒരു വിധിവിലക്കുമില്ലാതെ
ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ
നിന്റെ ദാമ്പത്യജീവിതം
നന്നാവണം.
അവിടെ എപ്പോഴും
തർക്കങ്ങളും
പ്രതിസന്ധി ചർച്ചകളും
കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളുമാണ്
വാഴുന്നതെങ്കിൽ
ഒരിക്കലും
നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക്
നിത്യ പ്രണയത്തിന്റെ
സുഖം വരാൻ പോവുന്നില്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്