പ്രശ്നം.ഖലീൽശംറാസ്

പ്രശ്നങ്ങളല്ല
പ്രശ്നത്തെ വശളാക്കുന്നത്
മറിച്ച്
പ്രശ്നത്തോടുള്ള
മനുഷ്യ പ്രതികരണങ്ങളാണ്.
പ്രശ്നങ്ങളെ
വശളാക്കുന്നത്.

Popular Posts