മനസ്സ് അപഹരിക്കാൻ.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ മനസ്സ് മറ്റൊരാൾക്കും
അപഹരിക്കാൻ
പറ്റില്ല.
കാരണം പ്രപഞ്ചത്തേക്കാളും
വ്യാപ്തിയുള്ള
അനന്ത ചിന്തകളുടെ
വലിയ ലോകമാണ് അത്.
പക്ഷെ നിന്റെ സ്വന്തം മനസ്സിനെ
നശിപ്പിക്കാനും
അപഹരിക്കാനും
കഴിയുന്ന ഒരേഒരാൾ
ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട്
അത് നീ തന്നെയാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്