മരണത്തിലേക്ക് കുതിക്കുന്നവരോട് ദയ കാണിക്കുക..ഖലീൽ ശംറാസ്

സ്വന്തത്തോടും
മറ്റുള്ളവരോടും ദയ കാണിക്കുക.
കാരണം നീയും മറ്റുള്ളവരും
ഓരോ നിമിഷവും
മരണത്തിലേക്ക്
കുതിക്കുന്ന
യാത്രികർ മാത്രമാണ്.
അവർ ക്രൂരരോ
നല്ലവരോ
ആണെന്നതല്ല.
മറിച്ച്
മരണത്തിലേക്ക്
കുതിക്കുന്നവരാന്നെന്നതിനാൽ
നന്റെ ദയ
അവർക്ക് ലഭിച്ചേ പറ്റൂ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്