ജീവിതരചനകൾ.ഖലീൽശംറാസ്

പിറവിക്കും
മരണത്തിനുമിടയിലെ
താളുകളിൽ
നീ കുറിച്ചിടുന്ന
കുറേ രചനകളാണ്
നിന്റെ ജീവിതം.
മരണശേഷം
മനുഷ്യകുലത്തിലാരെങ്കിലുമോ
അനന്തമായ
മറ്റൊരു ലോകത്തിലേക്കുള്ള
വിധിനിർണ്ണയ നാളിൽ
സ്വർഗം നേടിതരാനോ
പര്യാപ്തമാണോ
നിന്റെ ജീവിത രചനകൾ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്