നീ സമൂഹത്തിലേക്ക്.ഖലീൽശംറാസ്

നീ സമൂഹത്തിലേക്ക്
യാത്രചെയ്യുന്നു
അല്ലാതെ സമൂഹം
നിന്നിലേക്ക് അല്ല.
സമൂഹം നിന്നിലൂടെ
യാത്ര ചെയ്യുന്നു.
നിന്റെ ചിന്തകളിലൂടെ.
ആ യാത്രയിൽ
ഒരു സാമൂഹിക വിഷയത്തിലും
മനസ്സിനെ
ചാഞ്ചാടാതെ നോക്കാനുള്ള
പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം
നിനക്കുണ്ട്.
ആത്മവിശ്വാസവും
ആത്മ ധൈര്യവും
ഉണ്ടെങ്കിൽ
എവിടേയും നീ പതറിപോവില്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras