ചർച്ചകളിലെ നീ.ഖലീൽശംറാസ്

സാഹചര്യങ്ങൾ
പല പല വിവാദ വിഷയങ്ങൾ
സാമൂഹിക ചർച്ചകൾക്കിടുമ്പോൾ
അവിടെയൊക്കെ
നീ ധൈര്യം കൈവരിച്ച്
നീയായി നിലയുറപ്പിക്കുക.
നിന്റെ മുസ്സമാധാനം
ഒട്ടും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെയും
മറ്റുള്ളവരുടേത് നഷ്ടപ്പെടുത്താതെയും
നിലയുറപ്പിക്കുക
എന്നർത്ഥം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്