മനുഷ്യന്റെ മൂല്യം.ഖലീൽശംറാസ്

സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങൾ
ഓരോ മനുഷ്യനും
കൽപ്പിച്ചു നൽകിയ
ഒരു മൂല്യമുണ്ട്.
അത് ഓരോ മനുഷ്യനും
തികച്ചും വ്യത്യസ്ഥമായ മൂല്യമാണ്
കൽപ്പിച്ചു നൽകിയത്.
പക്ഷെ നീ ഓരോ
മനുഷ്യനും നൽകേണ്ടത്
ആ മൂല്യമല്ല
മറിച്ച്
ഓരോ വ്യക്തിയും അവനവന്
നൽകിയ മൂല്യമാണ്.
അവനവന് ഏറ്റവും
വിലപ്പെട്ടത് അവനവൻതന്നെയാണ്
എന്ന സത്യമാണ് നീ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ
ഒരു വ്യക്തിയുടേയും
ആത്മാഭിമാനത്തിനും
മൂല്യത്തിനും പോറലേൽപ്പിച്ചതൊന്നും
നിന്നിൽനിന്നുമുണ്ടാവരുത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്