പണം ഉപേക്ഷിച്ചു പോവേണ്ട ദിവസം. ഖലീൽശംറാസ്

നല്ല വഴിയിലൂടെ
നല്ലതിനായിട്ടല്ലാത്തെ
പണം സമ്പാദിക്കുന്നവർ
ഒരിക്കലെങ്കിലും
ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ.
ഈ പണക്കെട്ടുകളെല്ലാം
ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചുപോവേണ്ട
ഒരു ദിവസം വന്നെത്താനുണ്ട്
എന്ന സത്യം.
ഈ ഭൂമിയിൽ
മനുഷ്യന് പങ്കാളിത്വം
നഷ്ടപ്പെടുന്ന മരണമെന്ന
ആ ദിവസം
തന്റെ സമ്പാദ്യം
മുഴുവനായി
ഇവിടെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും.
അതിനുമുമ്പേ
നിന്റെ സമ്പത്ത്
മരണശേഷവും
നിന്റെ കൂടെപോരുന്ന
നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി
ഉപയോഗിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്