കുട്ടികളുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യം.ഖലീൽശംറാസ്

കുട്ടികളുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യമാണ്
കളി.
പലപ്പോഴും രക്ഷിതാക്കൾ
ആ ഒരടിസ്ഥാന ആവശ്യത്തെയാണ്
വിലക്കുന്നതും
പരിഹസിക്കുന്നതും.
അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട്
മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ
രക്ഷിതാക്കളുടെ
അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളായ
സമ്പത്തും ഭക്ഷണവും
ലഭിക്കുന്ന അവസ്ഥ
ഇല്ലാതാവണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്