കുട്ടികളുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യം.ഖലീൽശംറാസ്

കുട്ടികളുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യമാണ്
കളി.
പലപ്പോഴും രക്ഷിതാക്കൾ
ആ ഒരടിസ്ഥാന ആവശ്യത്തെയാണ്
വിലക്കുന്നതും
പരിഹസിക്കുന്നതും.
അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട്
മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ
രക്ഷിതാക്കളുടെ
അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളായ
സമ്പത്തും ഭക്ഷണവും
ലഭിക്കുന്ന അവസ്ഥ
ഇല്ലാതാവണം.

Popular Posts