തീവ്രവാദിയുടെ വൃത്തികെട്ട മനസ്സ്‌.ഖലീൽശംറാസ്

ഒരു തീവ്രവാദിയും
വർഗ്ഗീയവാദിയും
അവരുടെ ശത്രുപക്ഷങ്ങളുടെ
അടിമയാണ്.
കാരണം
അവരിൽ സ്വന്തം
ദർശനങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തേക്കാൾ
അവരല്ലാത്തതിനോടുള്ള
ശത്രുതയാണ് വാഴുന്നത്.
ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട
പേടിയുടേയും
ദേശ്യത്തിന്റേയുമൊക്കെ
അഴുക്ക് പുരണ്ട
വൃത്തികെട്ട മനസ്സാണ്
അവർക്കുള്ളിൽ.
അതുകൊണ്ട്
അത്തരം വ്യക്തികളുമായി
ഇടപഴുകുമ്പോൾ
ശ്രദ്ധിക്കുക.
അവരിലെ വൃത്തികേടിന്റെ
ഒരംശം പോലും
നിന്റെ മനസ്സിൽ കലരാതിരിക്കാൻ
ശ്രദ്ധിക്കുക.

Popular Posts