സമൂഹിക ഇടപാടിലെ അടിത്തറ.ഖലീൽശംറാസ്

സമൂഹവുമായി
ഇടപഴുകുമ്പോഴും
ആശയ വിനിമയം നടത്തുമ്പോഴും
ചില അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ
മനസ്സിൽ
ദൃഢമാക്കണം.
ഒന്നാമത്തേത്
എല്ലാവർക്കും അവനവൻ ശരിയാണ്.
അവന്റെ വിശ്വാസവും.
എല്ലാവർക്കും അവനവന്റെ
വിശ്വാസങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കാനും
സ്വന്തത്തിലൂടെ
ഒഴുകുന്ന ചിന്തകളെ
വാക്കുകളായി പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള
വേദിയാണ് സമൂഹം.
അതിൽ അവർ
തങ്ങളുടെ ജീവിത സാഫല്യം
അനുഭവിക്കുന്നു.
മിക്കവർക്കും അവരല്ലാത്തവരിലും
അവരുടേതല്ലാത്ത വിശ്വാസത്തിലും
തെറ്റു കണ്ടെത്താനുള്ള
ഒരു പ്രവണത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
മറുപക്ഷത്തിന്റെ
നന്മകളിൽ പോലും
അവർ തെറ്റായതൊന്ന് കണ്ടെത്തും.
മറുപക്ഷത്തെ അവർ
വീക്ഷിക്കുന്നത്
വിമർശിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും
കണ്ടെത്താൻവേണ്ടി മാത്രമാണ്.
ഈ അറിവോടെ
കാര്യങ്ങളെ സമീപിച്ചു നോക്കൂ.
പല പ്രതികരണങളേയും
നോക്കി പൊട്ടിച്ചിരിക്കാൻ
നിനക്ക് കഴിയും.

Popular Posts