വിലപ്പെട്ട മനുഷ്യർ.ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ മനുഷ്യനും
വിലപ്പെട്ടതാണ്.
അവരുടെ വാക്കുകളിലും
പ്രവർത്തികളിലും
മൂല്യമുള്ളതെന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്.
അവരോടൊപ്പമുള്ള
ഓരോ കുടിക്കാഴ്ചകളിലും
നീ അവരിലെ
മുല്യങ്ങളെ
അന്വേഷിക്കുക.
അവരിൽ നിന്നും
പഠിക്കാനുള്ളത് പഠിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras