വിശ്വാസത്തിലെ ഉറപ്പ്.ഖലീൽശംറാസ്.

തന്റെ വിശ്വാസത്തെ
കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ ഉറപ്പ്
സ്വന്തത്തിൽ ഉണ്ടാവണം.
ആ ഉറപ്പ് കുറയുമ്പോഴാണ്.
തന്റെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച്
നേരെ വിപരീതമായത്
കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സ്
പതറിപോവുന്നത്.
സ്വന്തം വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച്
നിന്റെ മനസ്സിൽ എഴുതിവെച്ചതെന്താണ്?
ഒന്ന് സ്വയം
വായിക്കുക.
എന്റെ മനസ്സിൽ
എഴുതപ്പെട്ടത്
എന്റെ മനസ്സിൽ ഉള്ള സമാധാനത്തെയാണ്
ഞാൻ കൈമാറുന്നത്.
കാരുണ്യവാനിൽ കാരുണ്യവാനായ
ഒരു ഈശ്വരന്റെ നാമത്തിലാണ്
ഞാനെന്തും തുടങ്ങുന്നത്.
കാരുണ്യത്തിന്റെ നേരെ വിപരീതമാണ്
ക്രൂരത.
കാരുണ്യത്തിന്റെ അടുത്തെങ്ങും
അതിന് നിലനിൽപ്പില്ല.
ഞാൻ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ
പല തവണകളിലായി
ആ ഈശ്വരനുമുമ്പിൽ
നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ
അതിനുശേഷം
ലഭിക്കുന്നത് ശാന്തിയാണ്
നല്ലൊരു മനസ്സാണ്.
അങ്ങിനെ നീളുന്ന
നന്മയുടെ വിശ്വാസങ്ങളാണ്
എന്റെ മനസ്സിൽ.
നിങ്ങളിലേത് പരിശോധിക്കുക.
വിശ്വാസത്തിന് വിരുദ്ധമായത്
പുറത്തും അകത്തും
കണ്ടാൽ
അവ എന്റെ വിശ്വാസത്തിനു
വിരുദ്ധമാണ് എന്ന്
ഉറച്ച് പറയാൻ
ഇതിലുടെമാത്രമേ കഴിയൂ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്