വെല്ലുവിളികളിലാണ് വളം.ഖലീൽശംറാസ്

വെല്ലൂവിളികളിൽ നിന്നുമാണ്
മഹാൻമാർ പിറന്നത്.
ഇനി പറക്കാൻ
പോവുന്നതും.
വെല്ലുവിളികളിലാണ്
ഒരാൾക്ക് വളരാനുള്ള
വളമുള്ളത്.
അത് കണ്ടെത്തി
മുന്നോട്ട് കുതിക്കുക.

Popular Posts