വെല്ലുവിളികളിലാണ് വളം.ഖലീൽശംറാസ്

വെല്ലൂവിളികളിൽ നിന്നുമാണ്
മഹാൻമാർ പിറന്നത്.
ഇനി പറക്കാൻ
പോവുന്നതും.
വെല്ലുവിളികളിലാണ്
ഒരാൾക്ക് വളരാനുള്ള
വളമുള്ളത്.
അത് കണ്ടെത്തി
മുന്നോട്ട് കുതിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്