നിയമ ലംഘനം.ഖലീൽ ശംറാസ്.

നിന്റെ ആത്മധൈര്യം
നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ,
നീ നിരാശനാവുമ്പോൾ,
അർത്ഥമില്ലാത്തതും
മുറിവേൽപ്പിച്ചതുമായ ചിന്തകളിൽ
നീ മുഴുകുമ്പോൾ
നീ നിന്റെ
മനസ്സിന്റെ
സമാധാനത്തിന്റെ നിയമം ലംഘിക്കുകയാണ്.
ശരിക്കും പുറത്തെ
സാഹചര്യങ്ങളല്ല
മറിച്ച് മനസ്സിനുള്ളിലെ
ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളാണ്
നിന്നെ
ചതിക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്