മനുഷ്യനും ഭരണകൂടവും.ഖലീൽശംറാസ്

മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ
ജീവിതത്തിന്റെ
അനന്ത സാധ്യതകൾ
ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും
തനിക്ക് ശാന്തിയും
സമാധാനവും
നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതം
നയിക്കാനും വേണ്ടി
ഒരുക്കപ്പെട്ട സംവിധാനങ്ങളാണ്
ഭരണകൂടങ്ങൾ.
രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ച്ചപ്പാടുകളിലെ
വ്യാത്യാസങ്ങളോ,
നേതാക്കളുടെ മഹിമകളോ ഒന്നും
ഭരണകൂടത്തിന്
മനുഷ്യരോടുള്ള
ഈ ഭാദ്ധ്യത ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല.
അതു പോലെ
മനുഷ്യരുടെ വ്യത്യസ്ത ചിന്താധാരകളോ
അവരുടെ സാമ്പത്തികാവസ്ഥകളോ
ഭരണകൂടത്തിന്
വിവേചനം കാണിക്കാനുള്ള
സ്വാതന്ത്ര്യവും നൽകുന്നില്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras