അമിക്ഡാലയും പേടിയും.ഖലീൽശംറാസ്

മനുഷ്യ മസ്തിഷ്ക്കത്തിലെ
പലതരം വികാരക്കളുടേയും
കേന്ദ്രമാണ് അമിക്ഡാല.
പലതരം രോഗങ്ങൾ കാരണമായോ
അപകടങ്ങളിലൂടെയോ
അതിന്റെ പ്രവർത്തനം
നിലച്ചാൽ
മനുഷ്യന്
പേടി പോലോത്ത
പല വികാരങ്ങളും
അനുഭവിക്കാൻ കഴിയില്ല.
പലപ്പോഴും പല അനാവശ്യ
വിഷയങ്ങളിലും
ആവശ്യമില്ലാതെ ഭയപ്പെടുമ്പോൾ
സ്വന്തം മസ്തിഷ്ക്കത്തിലേക്ക് നോക്കി
അമിക്ഡാലയുടെ ഈ പ്രവർത്തനത്തെ
ഉൾകണ്ണുകൊണ്ട് വീക്ഷിക്കുക.
എന്നിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക
എന്റെ ഭാഹ്യ സാഹചര്യത്തിന്റെ
സൃഷ്ടിയല്ല പേടി
മറിച്ച് എന്നിലെ അമിക്ഡാലയുടെ
പ്രവർത്തിയാണ് എന്ന്.
എന്നിട്ട് സ്വയം
അമിക്ഡാലയെ തണുപ്പിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras