കുടുംബവും സമൂഹവും.ഖലീൽശംറാസ്.

ഒരു കുടുംബത്തിലെ
ഓരോ അംഗത്തിന്റേയും
മാനസികാവസ്ഥയെ സ്വയം
ഉൾക്കൊണ്ട്
അവരുടെ മനസ്സിന്റെ
ഭാഷ മനസ്സിലാക്കി
പരിപാലിക്കുന്ന
ഒരു രക്ഷിതാവിന്
എറ്റവും ഉത്തമമായ
രീതിയിൽ സമൂഹത്തേയും
മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.
സ്വന്തം അധികാര പരിതിയിൽ
എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന
കുടുംബത്തെ സന്തോഷത്തോടെ
എന്നും കൂടെ നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ.
അത്രക്കടുത്ത് നിന്നോടൊപ്പമില്ലാത്ത
സമൂഹത്തെ
നല്ല രീതിയിൽ നയിക്കാനും
പരിപാലിക്കാനും നിനക്ക് കഴിയും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras