ആരോടാ കളി?ഖലീൽ ശംറാസ്

ഇവിടെ ആര് ആരോടാണ്
കളിക്കുന്നത്.
മരിക്കേണ്ട മനുഷ്യൻ
മറ്റൊരു മരിക്കേണ്ട
മനുഷ്യനോട്.
ആ ഒരോർമ്മ
കളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായാൽ
നല്ലതാണ്.

Popular Posts