പോസ്റ്റിൽനിന്നും പോസ്റ്റിലേക്ക്. ഖലീൽശംറാസ്

ഒരു പോസ്റ്റിൽ നിന്നും
മറ്റൊരു പോസ്റ്റിലേക്ക്
നിന്റെ കണ്ണുകൾ
പായിപ്പിക്കുമ്പോൾ
അതിന്റെ പിന്നിലൂടെ
ചിന്തകളാവുന്ന വഴിയിലൂടെ
നിന്റെ മനസ്സ് നടത്തുന്ന
ഒരു സഞ്ചാരമുണ്ട്.
ആ സഞ്ചാരത്തിൽ
നിനക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനുഭൂതികളും
നീ കാണുന്ന കാഴ്ചകളും
നീ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളുമാണ്
സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽനിന്നും
വാർത്താമാധ്യമങ്ങളിൽനിന്നും
നിനക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഫലം.
ഏതൊരു ഫലമാണ്
നിനക്കിതുവരെ ലഭിച്ചത്
എന്ന് വിലയിരുത്തുക.
നെഗറ്റീവാണ് ഉത്തരമെങ്കിൽ
എത്രയും പെട്ടെന്ന്
മാറ്റങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാവുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്