മറ്റുള്ളതിലേക്ക് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നവർ.ഖലീൽ ശംറാസ്

ഒരിക്കലും
പ്രശ്നങ്ങൾ
പരസ്പരം
അറിയാത്ത ,മിണ്ടാത്ത
രണ്ട് പക്ഷങ്ങൾ തമ്മിലല്ല.
മറിച്ച് ഏറ്റവും
അറിയുന്ന
എപ്പോഴും മിണ്ടുന്ന
രണ്ട് പക്ഷങ്ങൾ തമ്മിലാണ്.
അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ
കൈകാര്യം ചെയ്യാനും
ആത്മ സംയമനം
പാലിക്കാനും ഉള്ള
ബുദ്ധിമുട്ടിനെ
പരസ്പരം അറിയാത്ത,
മിണ്ടാത്ത ഒന്നിലേക്ക്
പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത്
കാണിക്കുന്നുവെന്നേ ഉള്ളു.
അത്കൊണ്ട്
മറ്റുള്ളതിനെ വല്ലാതെ
കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവരുടെ
അവരേറ്റവും ഇടപഴകുന്ന
കുടുംബ സാമൂഹിക
ബന്ധങ്ങളിലേക്ക്
ഒന്നിറങ്ങി ചെന്നുനോക്കൂ.
അവയൊക്കെ തികഞ്ഞ
പരാജയമാണ് എന്നത്
വ്യക്തമാവും

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്