ചിന്തകളുടെ ക്യാൻസർ.ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോരോ മനസ്സിലെ
ചിന്തകൾക്ക് പിടിപ്പെട്ട
ക്യാൻസറാണ്
തീവ്രവാദവും
വർഗ്ഗീയവാദവും,
അതിനെ
ശാന്തിയുടേയും
നൻമയുടേയും
ദർശനങ്ങളുമായി
ചേർത്തുവെക്കാതെ
കേവലം
വൃത്തികെട്ട ചില
മനുഷ്യമനസ്സുകളുമായി
മാത്രം ചേർത്തുവെക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്