ചിന്തകളുടെ ക്യാൻസർ.ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോരോ മനസ്സിലെ
ചിന്തകൾക്ക് പിടിപ്പെട്ട
ക്യാൻസറാണ്
തീവ്രവാദവും
വർഗ്ഗീയവാദവും,
അതിനെ
ശാന്തിയുടേയും
നൻമയുടേയും
ദർശനങ്ങളുമായി
ചേർത്തുവെക്കാതെ
കേവലം
വൃത്തികെട്ട ചില
മനുഷ്യമനസ്സുകളുമായി
മാത്രം ചേർത്തുവെക്കുക.

Popular Posts