വിമർശനങ്ങൾ വാഴുന്ന കാലം.ഖലീൽശംറാസ്.

ഇവിടെ ഒരുകാലത്തും
ശരികൾ വിമർശിക്കപ്പെടാതിരുന്നിട്ടില്ല.
വിവാദങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത
ഒരൊറ്റ സമയമോ
കാലമോ
ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവാതാരിന്നിട്ടുമില്ല.
ആ വിമർശനങ്ങളും
വിവാദങ്ങളും
ഇല്ലാത്ത ഒരു
സമയം വരുമെന്ന്
പ്രതീക്ഷിക്കുകയും വേണ്ട.
പക്ഷെ അവയൊക്കെ
അരങ്ങ് വാഴുമ്പോഴും
നിന്റെ മനസ്സിന്റെ സമാധാനവും
അറിവ് നേടാനുള്ള
ത്വരയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കൽ
മാത്രമാണ് നിനക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്.

Popular Posts