പ്രതികരിച്ചവനെ നോക്കുക.ഖലീൽ ശംറാസ്

പ്രതികരണത്തെയല്ല
നോക്കേണ്ടത്
പ്രതികരിച്ചവനെയാണ്.
മൊത്തത്തിൽ പ്രതികരിച്ചവർ
എടുക്കുന്ന
പ്രതികരണങ്ങളെ വിലയിരുത്തുക.
കുറ്റപ്പെടുത്തൽ
ശീലമാക്കിയ ഒരാളിൽനിന്നുമാണ്
പ്രതികരണമെങ്കിൽ
ആ പ്രതികരണത്തെ
നോക്കാതെ
പ്രതികരിച്ചവന്റെ
തെറ്റായ മനസ്സിനെ കാണുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്