സമാധാനത്തിന്റെ മുഖചിത്രം.ഖലീൽശംറാസ്

നൻമ നിറഞ്ഞ
സമാധാനത്തിന്റെ ദർശനങ്ങൾക്ക്
അവയെ ചീത്ത
ചിഹ്നങ്ങൾ
നൽകി
തികച്ചും വിപരീതമായത്
ചിന്തിപ്പിക്കാനുള്ള
ഒരു പ്രവണത
ചില വിരലിലെണ്ണാവുന്ന
ന്യൂനപക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.
ആ ന്യുനപക്ഷത്തെ
വലിയൊരു സമാധാനദർശനത്തിന്റെ
മുഖചിത്രമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ
വാർത്താമാധ്യമങ്ങളും
ചില
രാഷ്ട്രീയക്കാരും
ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.
ആ ശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായി
നർമയുടേയും സമാധാനത്തിന്റേയും
ദർശനങ്ങൾക്ക്
തികച്ചും വിപരീതമായ
മുഖചിത്രം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
അത്തരം മുഖചിത്രങ്ങൾ
മാറ്റി വരക്കണമെങ്കിൽ
നൻമയുടേയും
സമാധാനത്തിന്റേയും
പക്ഷത്ത്
കൂടുതൽ ശക്തരായി
നിലയുറപ്പിച്ചേ പറ്റൂ.
ആ ശത്മായ നിലയുറപ്പിലൂടെ
മാത്രമേ
സമാധാനത്തിന്റെ
മുഖചിത്രം വരക്കപ്പെടുകയുള്ളു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras