ചർച്ച.ഖലീൽശംറാസ്

ഇന്നലെകളിൽ
എന്തു സംഭവിച്ചു എന്നതല്ല.
ആ ഇന്നലെകളിൽ നിന്നും
പിറന്ന ഈ ഒരു സമയത്തിലെ
അവസ്ഥയെന്ത്?
ഇനി അങ്ങോട്ടെന്ത്
എന്നും
ചർച്ച ചെയ്യുക.

Popular Posts