കാഴ്ച്ചപ്പാടു കൾ.ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ  വിഷയത്തിലും
അവനവന്റെ ഉള്ളിലെ
കാഴ്ച്ചപ്പാടുകൾക്കനുസരിച്ചുള്ള
ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ട്.
പലപ്പോഴും തികച്ചും
തെറ്റായ അത്തരം
കാഴ്ച്ചപ്പാടുകളിലൂടെ
കടന്നു വരുന്ന
പ്രതികരണങ്ങളെയാണ്
സമൂഹം വലിയ ചർച്ചകൾക്കായി
പങ്കുവെക്കുന്നത്.

Popular Posts