കാഴ്ച്ചപ്പാടു കൾ.ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ  വിഷയത്തിലും
അവനവന്റെ ഉള്ളിലെ
കാഴ്ച്ചപ്പാടുകൾക്കനുസരിച്ചുള്ള
ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ട്.
പലപ്പോഴും തികച്ചും
തെറ്റായ അത്തരം
കാഴ്ച്ചപ്പാടുകളിലൂടെ
കടന്നു വരുന്ന
പ്രതികരണങ്ങളെയാണ്
സമൂഹം വലിയ ചർച്ചകൾക്കായി
പങ്കുവെക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്