ചീത്ത പ്രതികരണത്തിന് പിന്നിൽ.ഖലീൽ ശംറാസ്

നിന്റെ ചീത്ത മാനസികാവസ്ഥയിൽനിന്നും
ചീത്ത ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവുന്നു.
ചീത്ത ചിന്തകൾ
ചീത്ത പ്രതികരണങ്ങൾ ആവുന്നു.
സമൂഹത്തിലെവിടെയെങ്കിലും
ചീത്ത പ്രതികരണങ്ങൾ
കാണുന്നുവെങ്കിൽ
അതിന് പിന്നിലെ
ചീത്ത ചിന്തയും
ചീത്ത മാനസികാവസ്ഥയും
കാണുക.

Popular Posts