ചീത്ത പ്രതികരണത്തിന് പിന്നിൽ.ഖലീൽ ശംറാസ്

നിന്റെ ചീത്ത മാനസികാവസ്ഥയിൽനിന്നും
ചീത്ത ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവുന്നു.
ചീത്ത ചിന്തകൾ
ചീത്ത പ്രതികരണങ്ങൾ ആവുന്നു.
സമൂഹത്തിലെവിടെയെങ്കിലും
ചീത്ത പ്രതികരണങ്ങൾ
കാണുന്നുവെങ്കിൽ
അതിന് പിന്നിലെ
ചീത്ത ചിന്തയും
ചീത്ത മാനസികാവസ്ഥയും
കാണുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras