സമാധാനം.ഖലീൽശംറാസ്

ഉള്ളിൽ സമാധാനം
ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും
സമാധാനം പ്രതീക്ഷിക്കരുത്.
പക്ഷെ നിന്റെ ഉള്ളിലെ
സമാധാനത്തെ അവർക്ക്
പങ്കുവെക്കാൻ മറക്കരുത്.
സമാധാനം കൈമാറിയവർക്ക്
തിരിച്ചങ്ങോട്ട്
ഇരട്ടിച്ച് കൊടുക്കാനും
മറക്കരുത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്