മധ്യമൻ.ഖലീൽശംറാസ്

ഒന്നിന്റേയോ ആരുടേയോ
അടിമയാവാതെ
സ്വതന്ത്രനായി ജീവിക്കുക.
മധ്യമനിലപാടും
നിസ്പക്ഷനായും
നിലയുറച്ചു നിൽക്കുക.
അത്തരം ഒരു
നിലപാട് സമാധാനം
കൊണ്ടുവരും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്