മധ്യമൻ.ഖലീൽശംറാസ്

ഒന്നിന്റേയോ ആരുടേയോ
അടിമയാവാതെ
സ്വതന്ത്രനായി ജീവിക്കുക.
മധ്യമനിലപാടും
നിസ്പക്ഷനായും
നിലയുറച്ചു നിൽക്കുക.
അത്തരം ഒരു
നിലപാട് സമാധാനം
കൊണ്ടുവരും.

Popular Posts