വിമർശനം.ഖലീൽശംറാസ്

സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാതെ
പഠിക്കാതെ
നിത്യവിമർശകരിൽ നിന്നും
നല്ലതൊന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലാണ്
തെറ്റ്.
അവരിൽ നിന്നും
വിമർശനങ്ങൾ മാത്രം പ്രതീക്ഷിക്കുക.
അവയെ പ്രതിരോധിച്ചു സമയം കളയാതെ
നിന്റെ നൻമകളുമായി
മുന്നേറുക.
ആ മുന്നേറ്റത്തിനൊടുവിൽ
ഒരു നാൾ
വിമർശിച്ചവർപോലും
നിന്നെ പ്രശംസിക്കുന്ന
ഒരു നാൾ വന്നുകൂടായ്കയില്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്