സത്യാവസ്ഥ.ഖലീൽശംറാസ്

പലപ്പോഴും കാര്യത്തിന്റെ
സത്യാവസ്ഥ അറിയാതെയാണ്
പലരും പ്രതികരിക്കുന്നത്.
പ്രതികരിച്ച വിഷയത്തിന്റെ
സത്യാവസ്ഥ അറിയാൻ
ഒട്ടും താൽപര്യമില്ലാത്തവരാണ്
വിമർശനാത്മക പ്രതികരണങ്ങളുമയി
പലപ്പോഴും സമൂഹത്തിൽ വാഴുന്നത്.
അവരൊന്നേ
ചിന്തിക്കുന്നുള്ളു.
ആ ഒരു പ്രതികരണത്തിലൂടെ
അവർക്ക് എന്ത് ലാഭം കിട്ടും.
ആ ലാഭകച്ചവടത്തിനായി
നെട്ടോട്ടമോടുന്നതിനിടയിൽ
ആരോ അവർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത
ഏതോ ഒരു വിഷയം
മാത്രമായിരിക്കും അത്.
ഇത്തരം വ്യക്തികളുടെ
ലാഭകച്ചവടത്തിലൂടെ
അറിവുള്ളവർപോലും
ചിലപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാൻ
സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇവിടെ സ്വന്തത്തിന്റെ അറിവും
അവരുടെ അറിവില്ലായ്മയെ കുറിച്ചുള്ള
ശരിയായ ബോധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras