ഒരുമ.ഖലീൽശംറാസ്

ഒരുമ
നല്ല മനസ്സിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്.
ഒരുമയെ എതിർക്കൽ
ചീത്ത മനസ്സിന്റേയും.
നല്ലതിലൊക്കെ
ഒന്നിക്കുക.
അത് നല്ലതേ വരുത്തു.

Popular Posts