പ്രതികരണം.ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും
പ്രതികരണം
അവൻ നിലകൊളളുന്ന,
അവൻ വിശ്വസിക്കുന്ന
പ്രസ്ഥാനത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും.
അതുകൊണ്ട്
ഓരോ വ്യക്തിയും
എങ്ങിനെ പ്രതികരിക്കുമെന്നത്
നിശ്ചയമാണ്.
മറിച്ചൊരു പ്രതികരണം
പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോഴേ
അൽഭുതപ്പെടാനുള്ളു.
ഇവിടെ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രതികരണമല്ല
വിഷയം.
മറിച്ച് മുമ്പേ ഉറപ്പുള്ള
ഇത്തരം പ്രതികരണങ്ങളെ
ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും
നിന്റെ മനസ്സമാധാനം
നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ
ഉപയോഗിക്കുന്നതിലാണ്.

Popular Posts