പ്രതികരണം. ഖലീൽശംറാസ്

എല്ലാ പ്രതികരണവും
മറുപ്രതികരണവും
അരങ്ങേറുന്നത്
നിന്റെ ഉള്ളിലാണ്.
നിനക്കുള്ളിലെ സ്വയം സംസാരമാണ്
മറ്റുള്ളവർ കൈമാറിയ
ആശയങ്ങളെ പോലും
എങ്ങിനെയാവണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്.
അതുകൊണ്ട്
മറ്റുള്ളവരുടെ
പ്രതികരണങ്ങളല്ല
മറിച്ച് നിന്റെ
സ്വയംസംസാരം അതിനു
നൽകുന്ന വ്യാഖ്യാനമാണ്
നിന്റെ ശരിയായ പ്രതികരണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്