വിമർശകരെ ശ്രവിക്കുക.ഖലീൽശംറാസ്

പലപ്പോഴും
നമുക്ക്
വളരാനും തിരുത്താനുമുള്ള
വലിയ അവസരങ്ങളാണ്
വിമർശകരിൽനിന്നും
ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിലൂടെ
നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത്.
വിമർശകരെ
ഒരു ഗുരുവിനെ
പോലെ ശ്രമിക്കുക.
അവരുടെ ഓരോ വാക്കും
അവലോകനങ്ങളായി
കാണുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്