സന്തോഷം.ഖലീൽശംറാസ്

നീ എറ്റവും കൂടുതൽ
സമയം
ഇടപഴകുകയും
ചിലവഴിക്കുകയും
ചെയ്യുന്ന മേഖലകളിൽ
സന്തോഷം കണ്ടെത്താതെ
ജീവിതം
ഒരിക്കലും സന്തോഷകരമാവാൻ
പോവുന്നില്ല.
അതുകൊണ്ട്
നീ ഏറ്റവും കൂടുതൽ
സമയം
ഇടപഴകുകയും
ചിലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന
മേഖലകൾ കണ്ടെത്തുക.
അവിടെ
നീ എത്രമാത്രം സന്തോഷവാനാണ്
എന്നത് അളക്കുക.
അളവ് കൂട്ടാനുള്ള
നടപടികൾ എടുക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras