സ്നേഹത്തിനും സ്വസ്ഥതക്കുമായി ദാഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ.ഖലീൽശംറാസ്

എപ്പോഴും സ്നേഹവും സംതൃപ്തിയും
മാത്രം നിന്നിൽ നിന്നും
പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന
നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക്
ദേശ്യവും വേദനയും
മാത്രമാണ് നൽകുന്നതെങ്കിൽ
അവിടെ
അവർക്ക്
സ്നേഹവും സന്തോഷവും
മറ്റൊരിടത്തുനിന്നും
തണ്ടെത്താനും
അനുഭവിക്കാനുമുള്ള
വലിയൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ന
നീ അനുവതിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്.
നീയുമായുള്ള ബന്ധം
വിച്ചേദിച്ച് മറ്റൊരിടത്തേക്ക്
കുടിയേറിയാൽ
അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല.
അത്രക്ക് സ്നേഹത്തിനും
സ്വസ്ഥതക്കുമായി
ദാഹിക്കുന്നവരാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്