ശത്രുവിൽനിന്നും.ഖലീൽശംറാസ്

ഒരാളെയോ പക്ഷത്തേയോ
ശത്രുപക്ഷത്ത്
നിർത്തിയവരിൽനിന്നും
ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചോ
മറുപക്ഷത്തെ കുറിച്ചോ
നല്ലതൊന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത്.
പലപ്പോഴും
ഇത്തരം ശത്രുപക്ഷത്ത്
നിർത്തിയരുടെ
പ്രതികരണത്തിന്റെ
നേരെ വിപരീതമായിരിക്കും
സത്യാവസ്ഥ.

Popular Posts