ശത്രുവിൽനിന്നും.ഖലീൽശംറാസ്

ഒരാളെയോ പക്ഷത്തേയോ
ശത്രുപക്ഷത്ത്
നിർത്തിയവരിൽനിന്നും
ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചോ
മറുപക്ഷത്തെ കുറിച്ചോ
നല്ലതൊന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത്.
പലപ്പോഴും
ഇത്തരം ശത്രുപക്ഷത്ത്
നിർത്തിയരുടെ
പ്രതികരണത്തിന്റെ
നേരെ വിപരീതമായിരിക്കും
സത്യാവസ്ഥ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras