പ്രതിരോധം വേണ്ട.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്നെ കുറിച്ചോ
നിന്റെ സംഘത്തെ കുറിച്ചോ
മോശമായ ചിത്രീകരണം
നടത്തുന്നവർക്ക് മുമ്പിൽ
പ്രതിരോധിച്ചു നിൽക്കാതെ.
നിന്റേയും സംഘത്തിന്റേയും
നന്മയുടെ വശം
പ്രകടമാക്കുക.
അല്ലാതെ അതിനെ
പ്രതിരോധിച്ച്
നിന്റെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്.
കാരണം അവർ
മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചതിനു പിന്നിൽ
അവർക്ക് ലാഭം കിട്ടുന്ന
ഒരു കച്ചവടകണ്ണുണ്ട്.

Popular Posts