പോസിറ്റീവ് മാനസികാവസ്ഥ.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്നെ പോസിറ്റീവ്
മാനസികാവസ്ഥയിലേക്കോ
അല്ലെങ്കിൽ
നെഗറ്റീവ് മാനസികാവസ്ഥയിലേക്കോ
തള്ളിയിടാൻ
പര്യാപ്തമായ ഓരോ
സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ്
നീ കടന്നുപോവുന്നത്,
പോവുന്ന വഴിയിൽ
ആരുടെയോ നാവിൽനിന്നും
വന്ന ഒരു വാർത്ത മതിയാവും
അതേ നിമിഷത്തിൽ
തികച്ചും നെഗറ്റീവായ
ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക്
നിന്നെ നയിക്കാൻ.
അതേ വഴിയോരത്ത്
നീ കേട്ട ഒരു പഴയ പാട്ട്
മതിയാവും
ചിലപ്പോൾ
നിന്നെ തികച്ചും
പോസിറ്റീവായ മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക്
കൊണ്ടുപോവാൻ.
പോസിറ്റീവ് മാനസികാവസ്ഥ
നിന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യമാണ്.
അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ്
പ്രേരണകളിൽനിന്നുപോലും
പോസിറ്റീവായത്
കണ്ടെത്താൻ നിനക്ക് കഴിയണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്