കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവർ.ഖലീൽശംറാസ്

ചിലർ അവരുടേതല്ലാത്തതിനെ
കുറിച്ചെല്ലാം കുറ്റപ്പെടുത്തും.
അത് ചില വ്യക്തികളുടേയും
സംഘടനകളുടേയും
ജന്മവാസനയാണ്.
പലതിനോടും
അവരുടെ പ്രതികരണവും
അങ്ങിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്
തന്നെയാവുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും
അറിയാം.
അത്തരം വ്യക്തികളിൽ നിന്നും
സംഘടനകളിൽ നിന്നും
മറിച്ചൊരു വാദം
പ്രതീക്ഷിച്ച് പ്രതികരിക്കുന്നവരാണ്
ശരിക്കും മണ്ടത്തരം ചെയ്യുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്