അടിസ്ഥാന ആവശ്യം.ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും
നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ
നിർവ്വഹിക്കേണ്ട
ഒരടിസ്ഥാന ആവശ്യമുണ്ട്.
ജോലിയിൽ ജോലിയും
കുടുംബത്തിൽ കുടുംബവും
നിന്റെ വ്യക്തിപരമായ സമയത്തിൽ
വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങളും.
ഡോക്ടറായി ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ
ഭക്ഷണം ആസ്വദിച്ചു കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ
അടിയന്തര പരിചരണം വേണ്ട
ഒരു രോഗി വന്നാൽ
ആ ഭക്ഷണം അവിടെ
അവസാനിപ്പിച്ച്
രോഗിയെ പരിചരിക്കാൻ
ഓടാൻ കഴിയണം.
അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയിലോ
ആയിരിക്കുമ്പോൾ
അതിനു തടസ്സമായിവരുന്ന
ഫോൺ കോളുകളെ
മറ്റൊരവസരത്തിലേക്ക്
നീട്ടിവെയ്ക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്