അടിസ്ഥാന ആവശ്യം.ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും
നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ
നിർവ്വഹിക്കേണ്ട
ഒരടിസ്ഥാന ആവശ്യമുണ്ട്.
ജോലിയിൽ ജോലിയും
കുടുംബത്തിൽ കുടുംബവും
നിന്റെ വ്യക്തിപരമായ സമയത്തിൽ
വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങളും.
ഡോക്ടറായി ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ
ഭക്ഷണം ആസ്വദിച്ചു കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ
അടിയന്തര പരിചരണം വേണ്ട
ഒരു രോഗി വന്നാൽ
ആ ഭക്ഷണം അവിടെ
അവസാനിപ്പിച്ച്
രോഗിയെ പരിചരിക്കാൻ
ഓടാൻ കഴിയണം.
അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയിലോ
ആയിരിക്കുമ്പോൾ
അതിനു തടസ്സമായിവരുന്ന
ഫോൺ കോളുകളെ
മറ്റൊരവസരത്തിലേക്ക്
നീട്ടിവെയ്ക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയണം.

Popular Posts