അശക്തരായവർ ശക്തി കാണിക്കുമ്പോൾ.ഖലീൽ ശംറാസ്

ഇവിടെ അശക്തരായവർ
എന്തെങ്കിലും ശക്തി
കാണിച്ചു വിരട്ടുന്നുവെങ്കിൽ
എതോ ഒരു ശക്തരായവർ
അവരുടെ കാര്യലാഭത്തിനുവേണ്ടി
പിറകിൽ നിന്നും കളിക്കുന്നുണ്ടാവും
എന്ന സത്യം നാം
മനസ്സിലാക്കണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras