ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ സാഹചര്യകൾക്കനുസരിച്ച്
നിന്റെ മനസ്സ് ചാഞ്ചാടുന്നുവെങ്കിൽ
നിനക്ക് നിന്നിൽ
നിയന്ത്രണമില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം.
ആത്മവിശ്വാസവും
ആത്മബോധവും
നഷ്ടപ്പെട്ട
വളരെ അപകടകരമായ
ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലാണ്
നിന്റെ സന്തോഷം
സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്
നീ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്