ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ സാഹചര്യകൾക്കനുസരിച്ച്
നിന്റെ മനസ്സ് ചാഞ്ചാടുന്നുവെങ്കിൽ
നിനക്ക് നിന്നിൽ
നിയന്ത്രണമില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം.
ആത്മവിശ്വാസവും
ആത്മബോധവും
നഷ്ടപ്പെട്ട
വളരെ അപകടകരമായ
ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലാണ്
നിന്റെ സന്തോഷം
സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്
നീ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത്.

Popular Posts