ശാന്തത.. ഖലീൽ ശംറാസ്

ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ
ശാന്തനായി നിൽക്കുന്നതിലല്ല
മറിച്ച് അശാന്തമായ
ഒരന്തരീക്ഷത്തിൽ
ശാന്തനായി നിൽക്കുന്നതിലാണ്
നിന്റെ ശക്തി.

Popular Posts